Çocuk Teslimi Görevlendirmeleri İle İlgili Adalet Bakanlığından Resmi Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 21 Haziran 2022 Salı

7343 sayılı İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 39. maddesi ile Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen 41/A maddesi ile Aile Mahkemelerinin çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamları ile tedbir kararlarının, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

Çocuk Teslimi Görevlendirmeleri İle İlgili Adalet Bakanlığından Resmi Talepte BulundukKanunun 41/A maddesinin 1. fıkrasındaki bu belirlemeden sonra 2. fıkrada; Adalet Bakanlığı tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde bu konuda yeteri kadar istihdam edileceği ifade edildikten sonra; bu personel unvanları psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar olarak belirlenmiştir. Nitekim anılan Kanunun alt kural düzenlemesi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5. maddesinde de adli destek görevlisi olarak sayılan unvanlar; …mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanlarıdır. Mezkûr Yönetmelikte çocuk teslimi ile ilgili bu sürecin mevcut yasa değişikliği doğrultusunda ne şekilde yürütüleceğine ilişkin bir düzenleme henüz yapılmadığı gibi, rehber öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde de rehber öğretmenlerin çocuk teslimi sürecindeki görevleriyle ilgili bir düzenleme hali hazırda yoktur.

Kanun’un 41/A hükmünün 5 ve 6. fıkraları incelendiğinde ise bu sürecin yürütümünde rehber öğretmen görevlendirmelerinin çok tali bir yöntem olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Zira öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme yapılması Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin talebi koşuluna bağlanmış, bu talep üzerine Valilikler tarafından gönderilecek personel listesindeki sıralama da psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, rehber öğretmen ve öğretmen şeklinde yapılmıştır.Buna göre çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması yönündeki ilamlar ile tedbir kararlarının yerine getirilmesi şeklinde tanımlanabilecek bu kamu hizmetinin, diğer kamu kurumlarında görevli personel eliyle yerine getirilmesi zarureti doğduğunda dahi, rehber öğretmenler bu tercih sıralamasında diğer 4 unvandan da sonra gelmektedir.

Hal böyle iken; rehber öğretmen olarak görev yapan üyelerimizin mezkûr kamu hizmetleri kapsamında, neden görevlendirme zarureti doğduğunun, tercihin ve sıralamanın nasıl yapıldığının da öngörülemediği yoğun görevlendirme işlemlerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir. Öğretmen nöbet listeleri hazırlanarak 24 saat usulü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar yoğun bir şekilde görevlendirilmektedir. Asli atama kadrolarındaki çalışma esaslarında öğretmenlerin tam zamanlı çalışmaları veyahut 24 saat tam zamanlı görevlendirmelerine ilişkin herhangi bir kanuni düzenleme yok iken yapılan bu uygulama hukuki değildir.

Eğitim Gücü Sen olarak Adalet Bakanlığından Anayasanın memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceğine dair 128. maddesi hükmünün yanı sıra, Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen 41/A maddesinin uygulanmasını gösteren bir Yönetmelik hükmünün de henüz yürürlüğe girmediği dikkate alındığında, uygulamanın Kanunun çizdiği çerçeve ve öncelik sıralaması doğrultusunda yapılması adına, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile ilgili yazışmaların yapılması dahil gerekli tüm işlemlerin tesisini ve bu konuda Sendikamıza yazılı olarak bilgi verilmesini talep ettik.

Sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli iş ve işlemler yapılmadığı takdirde yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular