Sendikalar Mevzuatı - Kurumsal
 • Eğitim Gücü Sen ne zaman kurulmuştur?
  TC Çalışma Bakanlığının 387 dosya numarası  ile 20/09/2021 tarihinde kurulmuş ve ilk üye kaydı Cumhuriyetimizin Kuruluş Yıl dönümü gibi anlamlı bir güne gelmesi için 29/10/2021 de alınmıştır.
 • Eğitim Gücü Sen’in misyonu nedir?
  Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yetkileri kullanarak üyelerinin; ortak ekonomik, sosyal-kültürel, demokratik, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmak.
 • Eğitim Gücü Sen’in vizyonu nedir?
  Milli kültür değerlerimizden beslenerek, bilimin öncülüğünde: Türk Eğitim Sisteminin ve üyelerinin sorunlarını tespit etmek, çözümler üretmek, sorunların çözümü için hukuki mücadele vermek, etkili eylemler yaparak eğitim sistemini milli ve çağdaş hale getirmek, öğretmenlik mesleğinin onurunu yükseltmek, eğitim çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını geliştirerek; ülkemizin sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunarak alanında öncü bir kuruluş olmak.
 • Diğer Sendikalardan farkınız nedir?
  Varoluş amacımız hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden, sadece eğitim çalışanlarının özlük haklarını korumak ve iyileştirmektir. Aynı zamanda angarya olarak resen verilen görevlerin Anayasaya aykırılığı sebebiyle eğitim çalışanlarında yarattığı olumsuz etkiyi yok etmektir.
 • Eğitim Gücü Sen’e kimler üye olabilir?
  Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, işçi statüsü dışındaki, 4688 sayılı kanun ile sendikaya girmesi yasaklanmamış; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Öğretmen, Müdür, Müdür Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Şef, Memur, Hizmetli, Aşçı, Teknisyen, Fizyoterapist, Şoför, Hemşire, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Kütüphaneci, Kalorifercilerin üye olabilir.
 • Eğitim Gücü Sen’e nasıl üye olurum?
  Sendikamıza web sitemiz üzerinden ,ilinizde veya ilçenizde bulunan Sendika şubemiz/temsilciliğimize uğrayıp bir çay içerken üyelik formunu doldurarak veya kurumunuzda bulunan iş yeri temsilcimize başvurarak üye olabilirsiniz.
 • Şu anda başka bir sendikaya üyeyim, oradan ayrılıp Eğitim Gücü Sen’e nasıl üye olabilirim?
  Çok kolay. Web sayfamızda bulunan sendika istifa formunu doldurarak ayrılmak istediğiniz sendika temsilciliğine verirken, aynı zamanda online üyelik formumuzu doldurduğunuzda üyelik işlemleriniz ile ilgili il/ilçe temsilcimiz sizinle iletişime geçecek ve birkaç dakika içinde üyeliğiniz tamamlanacaktır.
 • Yetkili Sendikalar Nasıl Belirlenir?
  Sendikalar, üyelik bildirimlerinin birer suretlerini her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir. Aynı şekilde işverenler de her yılın Mayıs ve Kasım ayı sonu itibariyle kurumlarındaki sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımları ile sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir.
  Kamu görevlileri sendikalarınca gönderilen üyelik bildirimleri, her yıl 31 Mayıs tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilerek sendikaların üye sayıları tespit edilir. Bu tespite göre her hizmet kolunda en çok üyeye sahip (Yetkili Sendika) kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyon belirlenir.
 • Genel kurullar kaç yılda bir yapılır?
  Sendika Olağan genel kurul toplantıları dört yılı aşmamak üzere tüzüklerde belirtilen sürede yapılır. Ancak, sendika yönetim kurulu kararı veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve genel kurul delegelerinin 5’te 1’inin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplanabilir.
  Aynı durum sendika şubeleri için de geçerlidir.
 • Genel Kurul ne demektir?
  Genel kurullar; konfederasyonlar, sendikalar ve şubelerin en yetkili organıdır. Tüzük değişiklikleri, Konfederasyon ve sendikaların birleşmesi, kapatılması veya feshi ile şube açma, diğer bir şube ile birleştirme, şube kapatma, üyelikten çıkarma, üst kuruluşlara veya uluslar arası kuruluşlara üye olma gibi kararlar ancak genel kurullarda alınabilir. Genel kurullar, bazı yetkilerini Yönetim Kurullarına devredebilir.
 • Konfederasyon Ne Demektir?
  Farklı hizmet kollarında kurulmuş en az 5 kamu görevlileri sendikasının bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluştur.
 • Sendika nedir?
  Kamu görevlilerinin; ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
 • Üyelik Ödentisi Ne Demektir?
  Üyelik ödentisi; sendika üyelerinin aylık olarak sendikalarına ödediği meblağdır. Bu meblağ  maaşın binde 5’tir. Üyelerin aylıklarından işveren tarafından kesilerek 5 gün içerisinde sendikanın genel merkezi banka hesabına yatırılır.
 • Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvenceleri Nelerdir?
  4688 Sayılı Yasa MADDE 18. ( 06.07.2004 RG Tarihli ve 5198 sayılı Yasa İle Değişik) Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.
  Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.
  Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.
  Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler.
  İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.
 • Üyeliğin askıya alınması ne demektir?
  Görevinden ayrılmadığı, sendikadan istifa etmediği halde askere gidenler ile aylıksız izin olanlara ve yurt dışına görevli gidenlerin üyelikleri görevine dönünceye kadar askıda kalır. Bu durumda görevlerine geri döndükten sonra üyelikleri devam eder.
 • Sendika Üyeliği Nasıl Düşer?
  Görevine son verilenlerin, başka bir hizmet kolundaki bir kuruma naklen atananların sendikalara üye olmaları yasak olan bir göreve atananların, emekli olanların, ölenlerin, memurluktan istifa edenlerle, memuriyet görevine son verilenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
 • Birden fazla sendikaya üye olunabilir mi?
  Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üye olanların ilk üyelikleri geçerlidir. Sonraki üyelikleri geçersizdir. Burada vurgulanmak istenen husus; bir sendikanın üyesi iken, istifa etmeden başka bir sendikaya üye olunamayacağıdır.
 • Sendikalara kimler üye olamaz?
  Müsteşar, Genel Müdür ve yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan ve üyeleri, Müfettişler ve yardımcıları, Hukuk Müşavirleri; bölge, il ve ilçe müdürleri ile özel güvenlik personeli sendikalara üye olamazlar. 100 ve daha fazla kamu görevlisinin (sendikalara üye olamayacak kamu görevlileri bu sayıya dahildir.) çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile bunların yardımcıları sendikalara üye olamazlar. Bunun dışında TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri, askeri işyerinde çalışan sivil kamu görevlileri, TSK ve MİT mensupları ile Emniyet Mensupları ve Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamazlar.
 • Sendikalara nasıl üye olunur?
  Sendikalara üye olmak isteyen kamu görevlileri, hizmet kollarında üye olacakları sendikanın 3 nüshalı üye formunu doldurarak ilgili sendikaya verirler. Sendikanın yetkili organı en geç 30 gün içerisinde üyelik başvurusunu kabul veya reddeder. Tasdik edilen üyelik formunun bir sureti üyenin kendisine, bir sureti üye ödentisi kesintisine esas olmak ve çalıştığı kurumdaki dosyasına koymak üzere işyerine, bir sureti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir, bir sureti de sendikada kalır.
  30 gün içerisinde ret edilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu ilgili sendika tarafından kabul edilmeyenler, üyeliğinin kabul edilmediğinin kendisine tebliğ edilmesinden sonra 30 gün içerisinde bulunduğu ildeki iş mahkemesine dava açabilir.
 • Kamu görevlileri sendikalarına kimler üye olabilir?
  Kamu ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış ve 4688 sayılı kanun ile sendikaya üye olmaları yasaklanmamış olan kamu görevlileri, kurumlarının yer aldığı hizmet kollarındaki sendikalara üye olabilirler.
 • Sendika Temsilcisi kime denir?
  Sendika temsilcisi Sendika-İşveren, Sendika-Üye, Üye-İşveren arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere üyeler arasından atanan kişi olup İlçe, İl ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı görev yapar.
 • Sendika Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
  1. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işyerinde teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmaları yapmak,
  2. Üyelerin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek,
  3. Sendika veya Şubenin iş ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetlerini duyurabilmek amacıyla yayınladığı gazete, dergi, broşür, bülten ve duyuruların işyerinde çalışanlara dağıtılmasını sağlamak, bunun yanı sıra üyelerimizin yayın organlarımızda yer almasını istedikleri makale, resim, karikatür vb. dokümanları şube yönetimine iletmek,
  4. Şikayet ve önerileri İlçe temsilcisine , İl Temsilcisine veya Şube Yönetim Kuruluna iletmek,
  5. Üye aidat kesintilerini ve üyelerin emeklilik, tayin, vefat ve istifa vb. durumları takip edip Şube Merkezine bildirmek,
  6. İlgili Mevzuat ve Toplu Görüşme Hükümleri ile kendilerine Şubece verilen diğer yasal görevleri yapmak.
 • Sendika İl Temsilcisi kime denir, seçim usul ve esasları nelerdir?
  İl sınırları bünyesinde şube merkezinin olmadığı illerde tüm işyeri ve ilçe temsilcileri ve Şube arasında koordinasyonu sağlayan, ile bağlı ilçe temsilcileri, üyeler tarafından seçimle, Şubenin teklifiyle veya Sendika Yönetim Kurulunca temayül yoklaması yapılarak aynı amaç ve görevlerle atanır ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.
  Şube merkezinin bulunduğu illerde şube başkanı il temsilcisi görevini de üstlenir.
 • Sendika İl Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
  1. Sendika İl Temsilcisinin görevi; İl sınırları içerisinde Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak
  2. İl bünyesinde Temsilciler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  3. İlçe Temsilcilerinden gelen şikayet ve önerileri dinlemek, çözümleyemediği problemleri Şube Yönetim Kurulu’na iletmek,
  4. Tüzük ve Toplu Görüşme hükümlerinin uygulanmasında İl bazındaki işyerlerinde doğabilecek problemlerde müdahil olmak,
  5. İl sınırları içerisinde üyelik çalışmaları yapmak, Şube ile irtibatlı olarak, İşyeri ve İlçe Temsilcileriyle birlikte üye sayıları ile ilgili çalışmalar yapıp üye potansiyeli olan işyerlerinde üye artırıcı çalışmalar ve toplantılar yapmak,
  6. İşyeri ve İlçe Temsilcilerinden gelen bilgileri Şube merkezine iletmek,
  7. Sendika ve Şubenin sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetleri ve yayınlarını ilçe ve işyeri temsilcilerine ulaştırmak ve dağıtımını takip etmek,
  8. Sendikal faaliyetlerde yerel radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından faydalanmak,
  9. İl Temsilciliğine ait demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını sağlamak,
  10. İl Temsilciliği sınırları içerisinde ziyaret, kutlama, tebrik, taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
  11. İl Temsilciliği sınırları içersinde resmi veya özel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek,
  12. Konfederasyona bağlı Şube veya Temsilciliklerle irtibatlı olmak, Konfederasyon ilkeleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,
  13. Gerektiğinde Sendika Yönetim Kurulu’ndan izin alınarak Şube Yönetimiyle birlikte ilde konser, tiyatro, sergi, seminer vb. organizasyonu yapmak,
  14. İlgili Mevzuat gereği şube tarafından verilen diğer yasal görevleri yerine getirmek,
 • İlçe Temsilcisi kime denir? Seçim usul ve esasları nelerdir?
  İlçe sınırları bünyesindeki işyeri temsilcileri ve şube arasında koordinasyonu sağlayan ve işyeri temsilcileriyle aynı amaç ve doğrultuda görev yapan , ilçe’ye bağlı üyeler tarafından seçimle, Şubenin teklifiyle veya Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan bu amaç ve görevlere atanan kimsedir. İl temsilcisi ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı görev yapar.
 • İlçe Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?
  1. Baş Temsilciler ve İşyeri Temsilcileri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  2. Baş Temsilci , İşyeri Temsilcisi ve üyelerin problem ve şikayetlerini çözümlemek,
  3. Baş Temsilci ve İşyeri Temsilcileri ile işveren arasında çıkabilecek problemlere çözümünde yasa ve Tüzük doğrultusunda müdahil olmak,
  4. Çözümleyemediği problemleri İl Temsilcisi vasıtasıyla Şube Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak,
  5. Sendika veya Şubenin faaliyetlerini duyurabilmek amacıyla yayınladığı gazete, dergi, broşür, bülten ve duyuruların İşyeri Temsilcilerine dağıtımını sağlamak,
  6. İlçe sınırları içerisinde ziyaret kutlama tebrik taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
  7. İlçe sınırları içerisinde resmi veya özel kuruluşlara karşı Şubeyi temsil etmek,
  8. Temsilcilik açılmış ise demirbaşların teslim alınmasını kaydını ve korunmasını sağlamak,
  9. İlgili mevzuat gereği Şubece verilen diğer yasal görevleri yapmak.
 • İşyeri Temsilcisi Kime Denir ?
  20 den fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerinde Sendika-İşveren, Sendika-Üye ve Üye-İşveren arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek, çalışma uyumu ve iş barışına katkıda bulunmak üzere görevlendirilmiş olup Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi, İl Temsilcisi ve Şube Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan kamu çalışanıdır.
 • İş yeri temsilciliği ne demektir, görev ve yetkileri nelerdir?
  Bir işyerinde (okul, fakülte, müdürlük vb.) çoğunluk üyeyi kaydetmiş sendika  üyeleri tarafından seçilen üye resmi olarak sendika işyeri temsilcisidir. İşyeri temsilcisi aynı zamanda sendikalı olsun olmasın veya başka bir sendika üyesi olsun, o işyerindeki bütün çalışanlar adına idareyle muhatap olma hakkına sahiptir.
  İşyeri temsilcisi, iş yerinde sendikayı, sendikada işyerini temsil eder. Gerek işyerinde, gerekse sendikada alınacak kararlara müdahil olur, görüş bildirir, uygulama aşamasında etkin olur.
  Bu maksatla 4688 sayılı yasanın kendisine hak olarak verdiği, sendikal çalışmalar için kullanılacak haftalık 2 saat ücretsiz izini kullanır. Ayrıca işyerinde sendikaya verilecek olan sendika temsilciliği odasını kullanma hakkına sahiptir. İşyeri temsilciliğinin diğer görev ve yetkileri temsilciler yönetmeliği ile belirlenir.
 • İşyeri temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?
  1. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işyerinde teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmaları yapmak,
  2. Baş Temsilci ile beraber veya Baş Temsilcinin bulunmadığı işyerlerinde üye ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek,
  3. Üyelerin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek,
  4. Sendika veya Şubenin iş ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetlerini duyurabilmek amacıyla yayınladığı gazete, dergi, broşür, bülten ve duyuruların işyerinde çalışanlara dağıtılmasını sağlamak, bunun yanı sıra üyelerimizin yayın organlarımızda yer almasını istedikleri makale, resim, karikatür vb. dokümanları şube yönetimine iletmek,
  5. Baş temsilcinin bulunmadığı, işyerlerinde, şikayet ve önerileri Sendika İlçe ve İl Temsilciliği vasıtasıyla Şube Yönetim Kuruluna iletmek,
  6. Üye aidat kesintilerini ve üyelerin emeklilik, tayin, vefat ve istifa vb. hareketlilikleri takip edip Şube Merkezine bildirmek,
  7. İşyerindeki panoların güncelleşmesini sağlamalı, Kurum İdari Kurullarındaki alınan kararları üyelere aktarmak,
  8. Temsilcilik açılmış ise demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını, sağlamak,
  9. İşyerinde ziyaret, kutlama, tebrik, taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
  10. İlgili Mevzuat ve Toplu Görüşme Hükümleri ile kendilerine Şubece verilen diğer yasal görevleri yapmak.
  11. İşyeri temsilcisinin haftada 2 saat olmak üzere sendikal çalışma yapmak üzere kurumca izinli sayılması yasal zorunluluktur.
 • İşyeri Temsilcisi Seçim Usul ve Esasları nelerdir?
  20 den fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerinde, Sendika üyeleri tarafından seçilir veya şube yönetim kurulunca seçilip Şubenin teklifiyle gerekli görüldüğünde Sendika Yönetim Kurulunca ataması yapılır.
  İşyeri Temsilcileri, her yıl Şubat ayında İşyerlerindeki Üyeler arasından atanır. İş yerinde Kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı;
  İşyerindeki işçi personel dışındaki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir (1),101-500 arasında ise en çok iki (2), 501-1000 arasında ise en çok üç (3),1001-2000 arasında ise en çok beş (5),2000 den fazla ise en çok yedi (7) kişidir.
 • Sendikadan istifa etmek zor mu dur?
  Hayır. Sendikaya üye olmak ne kadar basit ve kolaysa sendikadan ayrılmakta o kadar basit ve kolaydır. Sendika şube veya temsilciliğine uğrayıp istifa etmek istediğinizi belirttiğinizde size gereken bilgi verilecektir. Kimsenin zorluk çıkartması söz konusu değildir.( İstifa etmek için okul müdürlüğüne istifa formunu vermeniz yeterlidir. )
 • Sendikalar yasal mıdır, sendikaya üye olmakta bir mahsur var mıdır?
  Memur sendikaları tamamen yasaldır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile sendikaya üye olmak tamamen yasal hale gelmiştir. Ayrıca sendika üyesi olanlar yasal güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla bir memur için sendika üyesi olmakta mahsur olmadığı gibi birçok fayda vardır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik