Eylem Kararları - Hukuk
 • Öğretmenler Günü Kutlamalarına Katılmama Eylem Kararı Aldık Öğretmenler Günü Kutlamalarına Katılmama Eylem Kararı Aldık Ekonomik kazanım sağlayan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alabilmek için PDF notları ile sınava hazırlanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin, kariyer basamakları sistemine tepkisi sürüyor. Eylem Kararları // 17 Kasım 2022 Perşembe
 • Kariyer Basamakları Sınavında Görev Almama Eylem Kararı Kariyer Basamakları Sınavında Görev Almama Eylem Kararı 14.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve akabinde uygulanmaya başlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre kariyer basamakları sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Eylem Kararları // 21 Eylül 2022 Çarşamba
 • Resen Görevlendirmeler Eylem Kararı Resen Görevlendirmeler Eylem Kararı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ve diğer bakanlıklara bağlı kurumlarca yürütülen projelerde “eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu, veli ziyareti, ev/kurum ziyareti, adli kurumlarda icap görevi, kitap dağıtımı vb.” görevlerin öğretmenlere tanımlanması mesleğimizin çalışma usul ve esaslarına aykırıdır. Eylem Kararları // 17 Eylül 2022 Cumartesi
 • Resmi Olmayan İletişim Kanalları Eylem Kararı Resmi Olmayan İletişim Kanalları Eylem Kararı Öğretmenlerin okul, kurumlarca kurulan istek dışı şekilde dijital platformlarda gruplara eklenmeleri ve bu platformlardan öğretmenlere mesai saati gözetilmeksizin istek, tebliğ, emir ve yazılar sunulması, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve hukuka uygun değildir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Proje Eylem Kararı Proje Eylem Kararı Millî Eğitim Bakanlığı, çeşitli kurumlarla yürüttüğü projelerde, okullardan bu projelere katılım sağlanmasını istemektedir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan projeler maalesef birçok yerde okul müdürlerinin dayatmasına dönüşmüştür. Okul müdürleri “Her öğretmenin katılması zorunludur.” gibi mesajlar yollamaktadır. Projelerin çoğunda, proje çalışanlarına ödenek kalemi bulunduğu halde proje çalışanı öğretmenlere ücret ödenmemektedir. Bu durum öğretmenler için angaryadır ve angarya Anayasamıza aykırıdır. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Okul Servis Kontrol Eylem Kararı Okul Servis Kontrol Eylem Kararı Okul servislerinin eksiklerini kontrol etme, öğrencilerin servis yoklamasını alma, servise iniş binişlerini sağlama gibi hiçbir mevzuat dayanağı olmayan ve öğretmen asli sorumluluğunda bulunmayan angarya görevler nöbetçi öğretmenlere görev tanımlaması olarak yapılamaz. Bakanlık mevzuatlarında öğretmenlere bu şekilde servis kontrol görevi verilebileceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Öğretmenler nöbet mahallinde gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Görev tanımlarının dışında verilecek görevlerin yasal ve mevzuat dayanağı yoktur. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Kılık Kıyafet Eylem Kararı Kılık Kıyafet Eylem Kararı Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası yönetimi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin 5. Maddesinin hükümlerinin zaman içerisinde çeşitli düzenlemelerle güncellenmesini olumlu olarak değerlendirmektedir. Sendika merkez yönetim kurulu yapılan düzenlemelere rağmen yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan sınırlama ve yasakların baskılayıcı ve günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun olmayan hükümler içerdiğini düşünmektedir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • İkinci Okul Görevlendirme Eylem Kararı İkinci Okul Görevlendirme Eylem Kararı Rehber öğretmenlere resen, haftanın belli günleri farklı okullara görevlendirme yapılmaktadır. Norm fazlası olmayan rehber öğretmenlere yapılan görevlendirmeler hukuka, kanun ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda yüzlerce idari dava idare aleyhine karar aldığı halde, İdare hukuka aykırı kararları almaya devam etmekte, İdari davaların süresinin uzunluğunu kullanarak rehberlik personeli hukuksuz şekilde göreve gönderilmektedir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • İkinci Nöbet Görevi Eylem Kararı İkinci Nöbet Görevi Eylem Kararı 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinde ve 07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • İcap Görevi Eylem Kararı İcap Görevi Eylem Kararı Son zamanlarda öğretmenlere, suça karışmış veya adli bir olaya karışan çocukların ifadelerinin alınmasında icap görevi verilmektedir. Mesai saatleri dışında, yıllık izinlerde, yaz tatillerinde öğretmenler resen görevlendirilmektedir. Sendika başvurularında Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda yazılı bir mevzuat olmadığı belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik kadrosunda çalışmakta olan öğretmenlerle ilgili Kanunlar ve görevlerini belirten 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde, resen zorunlu görev verilebileceğine dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararı Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararı Milli Eğitim Bakanlığı 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na bağlı olarak psikolojik danışmanlara danışmanlık tedbiri görevi vermekte, bunun karşılığında da hiçbir ücret ödememektedir. Mezkûr Kanunda 17.10.2019 tarihinde Madde 33/2-3’te yapılan değişikle ihtiyaç halinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara “Mahkemelere görevlendirilen veya bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan sosyal çalışama görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.” hükmüyle danışmanlık görevi verilebileceği açık bir şekilde iletilmişken Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara bu ücret ödenmemekte, görevlendirmelere ise devam edilmekle birlikte, rehber öğretmenlerin danışmanlık tedbiri görevine karşılık ücret talebine yönelik yazdığı dilekçeye Milli Eğitim Bakanlığı “Danışmanlık tedbiri uygulamaları karşılığında okul/kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlere ek ders ödenmesiyle ilgili bir dayanak olmadığı için talebiniz doğrultusunda ücret ödenmesi mümkün görülmemektedir.” şeklinde cevap verilmektedir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 1   2 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde sorunlarınızın çözümü için “ biz varız “ diyerek yola çıktık mesele ve sorun varsa, çözümü de var diyebilmek, inançla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası “EĞİTİM GÜCÜ SEN “ bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik