Sıkça Sorulan Sorular - Hukuk

Sendikanıza Üye Olmanın Avantajları Nelerdir?

Eğitim Gücü Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, İl- İlçe Başkanları ve teşkilatları ile her daim ulaşılabilirdir. Yaşadığınız problemlerde çözüm bulmak için mücadele ederek yanınızda olur. Ücretsiz hukuksal destek sağlar ve idari davalarda üyelerden ücret talep etmez. Düzenli olarak üyeleri için planladığı eğitimlerle üyelerinin gelişimlerini ücretsiz olarak destekler.

İl Temsilcilerinize Nasıl Ulaşabilirim?

Sendikamızın web sitesinde tüm il başkanlarımızın şahsi telefon numaraları yayınlanmaktadır. 

https://www.egitimgucusen.org.tr/il-temsilcileri/

Herhangi Bir Problem Yaşadığımda Ne Yapmalıyım?

İl temsilcilerimiz veya Genel Merkeze ulaşarak konu ile ilgili bilgi verdiğiniz takdirde en kısa sürede ilgili birim size dönüş sağlayacaktır.

https://www.egitimgucusen.org.tr/il-temsilcileri/

Telefon:+90 (312) 229 29 33  
Whatsapp:+90 (531) 504 83 47
E-Posta:bilgi@egitimgucusen.org.tr

Üyelerinize Özel İndirim Anlaşmalarınız Var Mıdır?

Evet. Kurumsal ve Bölgesel indirim anlaşmalarımız ve protokollerimiz mevcuttur. Ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sendikanızın Dava Süreçlerini Nasıl Takip Edebilirim?

Sendikamızın web sitesinden davalarımızın güncel durumlarının takibini yapabilirsiniz.

https://www.egitimgucusen.org.tr/hukuk/hukuki-takip/

Sendika Olarak Sosyal Etkinlikler Düzenliyor Musunuz?

Evet. İl düzeyinde sosyal etkinliklerimiz (gezi, piknik, müzik dinletisi, sinema, tiyatro, spor etkinlikleri vs. ) üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda planlanmaktadır.

Engelli Öğretmenler Norm Fazlası Olur Mu? Norm Fazlası Olan Öğretmen Kadrosunun Bulunduğu Okulda Çalışmaya Devam Etmek İstiyorsa Ne Yapması Gerekir?

Engelli öğretmen norm fazlası olur ama Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği - Dokuzuncu Bölüm - İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri - İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri 53. Madde 5. Bendinde yer alan “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle: RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.” maddesine istinaden dilekçe ile kurumuna yer değiştirme istemediğini bildirmesi gerekmektedir.

Engelli Olarak Kurumda Ya Da Okulda Kadrosuyla Çalışan Kamu Personelinin İsteği Dışında Yeri Değiştirilir Mi? Yerinin Değişmesini İstemeyen Personelin Ne Yapması Gerekir?

Engelli olarak kurumda ya da okulda kadrosuyla çalışan kamu personelinin isteği dışında yeri değiştirilemez.  16.08.2014 tarihli Resmi Gazete’nin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Madde 11 Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Ek Madde 3 son paragrafında yer alan “Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez” isteği dışında resen yapılan yer değiştirmelerde memur yer değiştirmenin iptali için kurumuna dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Engelli Öğretmenin Haftalık Ders Programıyla İlgili Bir Ayrıcalığı Var Mıdır? Kurumdan Engeliyle İlgili Haftalık Ders Programında Düzenleme İsteyen Bir Öğretmen Ne Yapması Gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Birinci bölüm 12. Madde 2. paragraf a bendine göre “Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fizikî şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.” bu maddeye istinaden okuluna dilekçe ile başvuru yapmalıdır.

Engelli Öğretmen Nöbet Tutar Mı? Tutmak İsteyen Ya Da İstemeyen Engelli Öğretmenin Ne Yapması Gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Üçüncü bölüm Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları kısmı 91. Madde g bendine istinaden engelli öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir. Okul idaresine bu maddeyi ekleyerek vereceğiniz bir dilekçe ile nöbet tutma ya da tutmama tercihinde bulunabilirsiniz.

Engelli Olarak Çalışan Öğretmen, Hizmetli, Memur Fark Etmeksizin Okulda Ya Da Kurumda Engelinden Dolayı Ötekileştirmeye Maruz Kaldıysa Ya Da Yöneticisi Tarafından Mobbing İle Karşı Karşıya Bırakıldıysa Ne Yapması Gerekir?

Anayasamızın 17. maddesi, bireylerin maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme hakkını güvence altına alırken, 10. maddesi kanun önünde eşitliği ve 49. maddesi çalışma hakkı ve görevini düzenlemektedir. Ayrıca Anayasa’nın 56. maddesi, her bireyin yaşamını, beden ve ruh sağlığını korumakla devleti yükümlü kılar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların iş birliği ve adil davranış ilkelerini işlemesine rağmen, direkt olarak psikolojik taciz veya mobbing konularını işlememektedir. 2011 yılında, psikolojik tacizin önlenmesine yönelik bir Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır ve bu genelge hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışanları korumayı amaçlar.
Anayasa’nın 74. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 21. maddesi gereği, kamu görevlileri, amirleri veya kurumları tarafından uygulanan idari işlem ve eylemlerden ötürü şikayetçi olma hakkına sahiptir. İdare, bu tür bir şikayet başvurusuna cevap vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, idarenin hukuki sorumluluğu doğar.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi, şikayet hakkında karar verme yetkisinin şikayet konusu olan kişinin ilk disiplin amirine ait olduğunu belirtir. Şikayetin kabul edildiği fakat karar verme yetkisi olmayan amirler, şikayeti ve kendi görüşlerini, ilk disiplin amirine 3 gün içerisinde iletmekle yükümlüdür. Şikayetçiye de durum hakkında bilgilendirme yapılır. Yönetmeliğin 9. maddesi ise, idarece verilen karara karşı, kararın kendisine tebliğ edildiği günü takip eden 10 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtir.
Yönetmeliğin 14. maddesi, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayet ve müracaatlar konusunda görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere, durumun ağırlığına göre 657 sayılı DMK’nin 125. maddesinde belirtilen disiplin cezalarının verileceğini hükme bağlar. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez ve hizmet koşulları ağırlaştırılamaz veya değiştirilemez.
2020 yılında Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen bir kararda, davacının iddialarının, davacı üzerinde fiziki ve ruhsal olumsuz etkilere yol açtığı ve belirli bir süre boyunca sistemli bir şekilde devam eden yıldırma, pasivize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan bu işlemler nedeniyle, manevi tazminat ödenmesi gereken koşulların oluştuğu belirtilmiştir. Bu kararda, davacının şikayetlerinin soruşturma raporu ile doğrulandığı ve bu doğrulamanın mobbingin ispatında delil olarak kabul edildiği görülmüştür.

Sendikamızın Kesinti Kodu Kaç?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının kesinti kodu 9575 dir.

Sendika Üyeliğim Kişisel Mebbis’im De Görünüyor Fakat Aylık Sendika Kesintim Yapılmıyor. / Başka Sendikaya Yapılıyor.

Sendika üyeliğiniz Mebbis te görünüyor fakat sendika kesintiniz yapılmıyorsa veya başka bir sendikaya yapılıyorsa. Kurumunuza ilgili konu ile alakalı bir dilekçe yazıp kesintilerinizin 9575 kesinti kodu ille sendikamıza yapılmasını talep edebilirsiniz.

Sendikamızın Aylık Kesinti Oranı Nedir?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının aylık kesinti oranı bin de beş tir (0.0005)

Sendikamızda Eğitimler Hangi Zamanlarda Yapılmaktadır?

Yılın belli dönemlerinde hafta içi ya da hafta sonu akşamları yapılmaktadır.

Eğitimler Nasıl Gerçekleşmektedir?

Online platformlar üzerinden ya da yüzyüze olacak şekilde alanında yetkin eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sendika Tarafından Verilen Eğitimler Kimlere Verilmektedir? Bu Eğitimler Ücretli Midir?

Eğitimler sendika üyelerine verilmektedir. Eğitimlerden hiçbir ücret alınmamaktadır.

Sendika Tarafından Verilen Eğitimler Sonunda Sertifika Ya Da Katılım Belgesi Verilmekte Midir?

Sendikamız tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin bazılarında sertifika bazılarında katılım belgesi verilmektedir. Ancak bazı eğitimlerde herhangi bir belge verilmemektedir.

Kamu Görevlileri Sendikalarına Kimler Üye Olabilir?

Kamu ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış ve 4688 sayılı kanun ile sendikaya üye olmaları yasaklanmamış olan kamu görevlileri, kurumlarının yer aldığı hizmet kollarındaki sendikalara üye olabilirler.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik