Danışmanlık Tedbiri Ücret Talebini Mahkemeye Taşıdık - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara verilen danışmanlık tedbiri görevi için kanunun 33. maddesi 2.fıkrası gereğince görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmana görev sürelerince ödenekten faydalanmaları istemiyle üyelerimiz adına bireysel davalar açtık. Ayrıca üyelerimiz danışmanlık tedbirine dönük ücret talebiyle ilgili sendikamız eylem kararlarını uygulamaya devam etmektedir.

Danışmanlık Tedbiri Ücret Talebini Mahkemeye TaşıdıkBilindiği gibi 24.12.2006 tarih ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in “Danışmanlık tedbiri” başlıklı 12. maddesinde; “(1) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.” Danışmanlık tedbiri, “Malî hükümler” başlıklı 28.maddesinde; “(1) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt ellisi oranında aylık ödenek verilir.” kuralına yer verilmiştir.

Rehber öğretmenler danışmanlık tedbiri hizmeti vermek ve bu hususta rapor hazırlamak üzere sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilmektedir. Fakat bu görev karşılığı olarak rehber öğretmenlere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli personele bu ücret ödenirken, Millî Eğitim Bakanlığı personellerine bu ücretin ödenmemesi üyelerimizi mağdur etmekte, aynı zamanda böyle bir uygulama ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi ile çelişmektedir.

Hatay Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2020/74 karar ile Danışmanlık Tedbirine ücret ödenmemesine dair açılan davada; “Bu durumda; yukarıda yer verilen Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler ile uyuşmazlığın dayağı olan kanunun ilgili maddesinin yorumlanmasına ilişkin açıklamaların bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, 5395 sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirlenen usule uygun olarak sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilen ve aynı maddede belirlenen ödeneğe müstahak olduğu anlaşılan davacıya söz konusu ödeneğinin verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı zamanda Adana Bölge İdare Mahkemesi, 2021/1880 sayılı kararıyla istinaf isteminin reddine karar vermiştir.

Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18/1. maddesinde; hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu, “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. Maddesinde ise; ücretin emeğin karşılığı olduğu, Devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı öngörülmüştür.

Kurulduğu günden beri liyakat, hakkaniyet gibi etik ilkeleri ve hukukun gücünü rehber edinen Eğitim Gücü Sen; bahsi geçen yasal mevzuat kapsamında, danışmanlık tedbiri uygulamalarında olduğu gibi her alanda üyelerimizin haklarının takipçisi olmaya devam edecektir.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik