Meb'ten Danışmanlık Tedbiri Görevlendirmelerine Ücret Ödenmesi Konusunda Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 8 Ocak 2024 Pazartesi
Meb'ten Danışmanlık Tedbiri Görevlendirmelerine Ücret Ödenmesi Konusunda Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasını Talep Ettik

İlgi: a. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün    

            25.05.2023 Tarih ve E-31369724-045.00-21807 Sayılı Yazısı

  1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 Tarih ve

             77383740 Sayılı Yazısı.

  1. Bursa 3. Çocuk mahkemesi 10.07.2023 Tarih ve 2018/572 Sayılı Kararı
  2. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 22.09.2023 Tarih ve 235/1925

              Sayılı Yazısı.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü ilgi (a) yazıda “Buna göre 3717 sayılı Kanuna göre sosyal çalışma görevlilerine verilen yol tazminatının Adalet Bakanlığı bütçesinden; 5395 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen masraflarının ise anılan Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinin yargılama giderlerine ilişkin ödeneklerden Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen suçüstü ödeneğinden karşılanmakta olduğu dikkate alındığında sosyal çalışma görevlilerine yapılacak ödemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve bu görevlilerin mahkemelerce alınan danışmanlık tedbiri kararları ile görevlendirilmekte olmaları sebepleriyle söz konusu çalışanlara 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesince yapılacak ödemelerin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerektiği mütalaa edilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgi (b) yazıda “Söz konusu danışmanlık tedbiri uygulamalarında görevlendirilen Bakanlığımız personeline yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ekte yer alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda yürütülmesi, gerekli duyurunun tüm okul ve kurumlara yapılarak gelebilecek taleplerin Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

Her iki yazıdan sonra danışmanlık tedbiri uygulamak üzere görevlendirilen üyelerimizin danışmanlık tedbiri görevi ücretine dair talepleri, 01.06.2023 tarihinden sonra Adalet Bakanlığı birimlerine yönlendirilmiştir. Ancak üyelerimizin ücret talebine yönelik dilekçelerine ilgi (c) mahkeme kararında “… mahkememizce Çocuk Koruma Kanunu gereğince danışmanlık  tedbirinin uygulanmasında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum olarak görevlendirildiği, öğretmenin de bu kurumda rehber öğretmen olarak görev yaptığı dolayısı ile mahkememiz tarafından verilen tedbir kararının yerine getiren kurum ve kurum bünyesinde uzman personel bulunduğundan mahkememizce doğrudan sosyal çalışmacı olarak danışman görevlendirilmesi yapılmadığından mahkememizce ücret takdiri mümkün değildir,” ifadelerine yer vererek üyemizin ücret talebi reddedilmiştir. Üyelerimizin danışmanlık tedbiri ücretine yönelik talepleri bu karara benzer gerekçelerle Adalet Bakanlığı birimleri tarafından reddedilmektedir. Sendika yetkililerimizin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmede bu ücretin görevlendirmeyi yapan kurum tarafından ödenmesi gerektiği yetkililerce ifade edilmiştir.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderdiği ilgi(d) yazıda “Öte yandan, 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında mahkemelere görevlendirilmeyip aynı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen tedbirleri yerine getiren diğer kurumlarda görevli kişilere almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verileceği belirtilmiştir. Bu kişiler ise aynı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan kurumlarda çalışan görevlilerdir. Bu sebeple, koruyucu ve destekleyici tedbir kararını yerine getiren ve Bakanlığımız personeli olmayan ilgili dış kurum personeline görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşunca ödeme yapılması gerekmektedir.   ….

3-Koruyucu ve destekleyici tedbir kararını yerine getiren ve Bakanlığımız personeli olmayan ilgili dış kurum personeline görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşunca 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödeme yapılması gerektiği,

 4-Uygulamada karışıklığa mahal verilmemesi için keyfiyetin tüm taşra birimlerinize duyurulmasının yararlı olacağı, Değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 Danışmanlık tedbiri görevi ücret talebine yönelik üyelerimiz adına açtığımız davaların bir kısmı sonuçlanmış, bir kısmı halen devam etmektedir. Son olarak Mardin 1. İdare Mahkemesi 2023/1177 sayılı kararında “…hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacı sendika üyesine ödenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer vermiştir. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20.12.2023 Tarih ve 92469083 sayılı yazıda “Yargı kararına dayanak teşkil eden görevlendirmesine ilişkin ücret hesaplaması belirtilen ilgili mevzuat hükümleri gereği yetkili kurum olan Adalet Bakanlığı tarafından yapılması gereğinden hesaplama yapılamamıştır.” ifadelerine yer vererek mahkeme kararına rağmen üyemize danışmanlık tedbiri ücretini ödememiştir.

 Bakanlık kurumları tarafından ödenen avukatlık karşı vekalet ücreti ve sair giderler, kamuda maddi bir kayba neden olmaktadır. Sonuçlanan, devam eden ve açılması muhtemel davalar önüne geçilemeyecek bir kamu zararına sebep olmaktadır. Bakanlığın danışmanlık tedbiri görevlendirmelerine ücret ödenmesi konusuna bir açıklık getirmesi elzemdir. Bakanlığın, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmesi adına, danışmanlık tedbiri görevlendirmelerine ücret ödenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular