Süt İzni Vermeyen İdareye Hukuktan Yürütmeyi Durdurma Kararı - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 4 Ekim 2022 Salı

Sendikamızın hukuki mücadelesi ile emsal bir karara imza atılmıştır. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların mesai saatini 8 saat üzerinden hesaplayıp buna göre süt iznini sadece 1 saat kullanabileceği ile ilgili bir argüman ileri süren okul müdürüne açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir resmi yazı veya mahkeme kararının olmayışı yasal düzlemde Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlarımızı yalnız bırakıyordu. Bu konuda mağduriyet yaşayan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar için Eğitim Gücü Sen emsal dava kararına imza atmıştır.

Süt İzni Vermeyen İdareye Hukuktan Yürütmeyi Durdurma Kararı
Şanlıurfa-Haliliye ilçesinde Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman olarak görev yapan üyemiz tarafından, doğum sonrası ilk altı aylık dönem için günde üç saat 11:20-14:20 saatleri arasında, ikinci altı aylık dönem için günde bir buçuk saat 12:50-14:20 saatleri arasında süt izni kullanma talebiyle yaptığı başvurusu, ilk altı aylık dönem için 11:20-14:20 saatleri arasında süt iznini kullanması, çalışma saatlerinin hafta içi 08:00-11:20 ile 14:20-17:00 saatleri olarak belirlenmesi yönünde tesis edilmiştir.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi uyarınca haftalık otuz saat (günde altı saat) çalışma süresine sahip olduğu, idarenin belirlediği şekil ve saatlerde çalıştırılması durumunda haftalık otuz saat olan çalışma süresinin, günlük dokuz saat olmak üzere haftalık kırk beş saat çalıştırılması sonucu doğurarak mağduriyetine sebep olacağı, mevzuata aykırı olduğu, çocuğunun bir yaşın altında ve anne sütüne muhtaç olduğu, işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkacağı gerekçesi ile yürütmenin durdurulması istemi ile dava açtık.

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce görülen davada 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesinde "Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir." hükmüne, 27.maddesinde ise "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Dava konusu işlemin, bir yaşın altında bebeği olan davacının süt izni kullanmasına yönelik saatlerin belirlenmesine ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 03/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik