Rehberlik Öğretmeni / Psikolojik Danışmanların Resen, İkinci Okula Görevlendirilmesi Mevzuata Ve Hukuka Uygun Değildir - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 8 Mart 2022 Salı

Rehberlik Öğretmeni/ Psikolojik Danışmanların Resen haftanın belli günleri ikinci okula hatta üçüncü okula görevlendirme yapılması mevzuata ve hukuka aykırıdır. Rehberlik Öğretmeni/ Psikolojik Danışmanların Resen haftanın belli günleri ikinci okula hatta üçüncü okula görevlendirme yapılması mevzuata ve hukuka aykırıdır.

Bu konuda bir çok idari mahkeme kararları vardır

657 sayılı devlet memurları geçici görevlendirme ile ilgili 236 maddesinin ek 8. Maddesi f bendine göre memur Muvaffak atlarının alınması ve süreli olarak yapılmalıdır hükmü vardır. . İlgili kanun, yönetmelik ve genelgeye uygun görevlendirme yapılabilir. İdare Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür ve görevlendirmede kanun esastır ve kanunlara aykırılığı nedeniyle esastan hatalıdır.

Bunun yanında görevlendirmemin atamaya yetkili olmayan Kaymakamlık makamı tarafından görevlendirme yaptığı görülmektedir. Öğretmen görevlendirmeleri Merkezde Bakan, illerde Bakan adına Valiler yapabilmektedir. Vali Bakandan aldığı yetkiyi kaymakamlığa devretmesi mümkün değildir. Emsal mahkeme kararları ekte sunulmuştur. Bu nedenle söz konusu görevlendirmemde yetki aşımı yapılmıştır usulden hatalıdır.

İlçe merkezinde bir çok rehberlik personeli varken hangi kanuni kriterlere göre tarafımın seçildiği ve ilgili okula karar verildiği kanuni olarak belirtilmemiştir bu nedenle taraflı ve subjektif bir görevlendirmedir ve Anayasanın eşitlik hakkaniyet ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman tam gün mesai ile çalışmaktadır ve hizmetlerimi kadroma uygun olarak yürütmektedir. Personel okulumda olmadığıı günler Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün Kanun ve yönetmelikler hükmü ile verdiği görevler ilgili günlerde yapılamayacak olduğundan aksayacak öğrenciye kanun ve yönetmelikler dahilinde verilmesi gereken hizmet sunulamayacaktır. Kaldı ki kendi dışında bir okula yapılan görevlendirme hizmet esaslarına ve uygulamada Rehberlik yönetmeliği hizmet uygulamasına uygun değildir. Bununla ilgili Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin Kararı Görevlendirme ile hizmet sürekliliğinin bozulduğu açıkça hükme bağlanmıştır

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün, 24.10.2016 tarihli ve tereddütte düşülen konular konulu yazısında görevlendirmelerin kanuna uygun yapılması gerektiği açıkça bildirilmiştir. Milli Eğitim bakanlığı Kamu denetçileri komisyonu kararlarında Rehber öğretmenlerin farklı okula görevlendirmelerinin kanunlara aykırı olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu yönde Türkiye cumhuriyeti Bölge idare mahkemeleri rehber öğretmen görevlendirmelerinin esastan ve usulden aykırı olduğunu karara bağlamıştır.İdarenin mahkeme kararlarına uyması zorunludur.

Normu olmayan okullara görevlendirme ise başlı başına mevzuata ve hukuka aykırıdır. İlgili okulda Norm ihdası olmadığından grevlendirilen personele ek ders tahakkuk ettirilmesi mümkün değildir. Normlar ilgili yönetmeliklere göre Bakanlık tarafından tahsis edilir ve atama yapılır. Olmayan bir kadroya ve norma öğretmen görevlendirmesi yapılması Kanun ve yasal hükümlere göre hiçbir şekilde mümkün değildir. Hal böyle iken Valiliğin veya ilçe kaymakamlığınının bakanlık düzeyinde dahi yapamayacağı bir görevlendirmeyi yapması mümkün değildir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün 24/1072016 Tarih ve E11834817 sayılı İl Müdürlüklerine gönderdiği Tereddüte düşülen konular konulu uyarı yazısında Rehberlik personelinin geçici görevlendirmelerinin kanun ve yönetmeliklere uygun yapılması yönünde yazısı açıktır

Görevlendirmeye ilgi tutulan Meb Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğin 21.4 hükmü tarafımın görevlendirmesi ile alakalı değil, ilk atama ve diğer kadrolu atamalar için kullanılacak bir hükümdür bu hükmün tarafıma kullanılmaya çalışılması esastan hatalıdır.

Görevlendirmeye ilgi tutulan 12/02/2018 tarih ve 3296874(2018/6) sayılı Özel eğitim ve rehberlik Genel Müdürlüğünün genelgesi hükümlerine göre görevlendirmeler sene başında yapılır ve Normu olmayan okullara görevlendirme yapılmaz ilgili okullar ile Bağlı olduğu Rehberlik ve araştırma merkezi ilgilenir’’maddelerine aykırı olmamalıdır.

Bölgesinde ikinci okul görevi verilen arkadaşlar ekte dilekçeyi kendisine göre düzenleyip mahkeme kararları ile okul müdürlüğüne itiraz etmeleri ve cevap süresince 657 sayılı devlet memurları kanunu 11. Maddesine göre yazılı cevap gelinceye kadar gitmeme hakları vardır. Yine sendikamızın idari ve hukuki itiraz sürecinde görevlendirildiği okula gitmeme eylem kararını uygulayarak gitmeyebilirler.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları