Hukuktan Karar: Sendika Eylem Kararı Uygulayan Memura Ceza Verilemez - Duyurular
Duyurular // 12 Ekim 2023 Perşembe
Hukuktan Karar: Sendika Eylem Kararı Uygulayan Memura Ceza Verilemez

Sendikamızın almış olduğu “İkinci Okul Görevlendirmeleri Eylem Kararını” uyguladığından dolayı 1/ 30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen üyemiz adına açtığımız davada, Bolu İdare Mahkemesi sendikal eyleme ceza verilemeyeceğine hükmederek kararı bozmuştur. Bolu İdare Mahkemesi 2023/1176 no’lu kararında” Uyuşmazlık konusu olayda; davacının, bir devlet okulunda öğretmen olduğu ve kamu görevlisi sıfatıyla üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan eylem çağrısına uyarak görevlendirildiği okula gitmeyerek asıl görev yaptığı okulda görevine devam ettiği, bu fiilin çalışma hayatında, gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı, söz konusu sendika kararının suç teşkil ettiği veya yasaklanan bir faaliyete ilişkin olduğu yönünde adli veya idari makamlarca alınmış bir kararın bulunmadığı, eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı görülmüş olup, bu durumda üyesi bulunduğu sendika ve konfederasyonun aldığı karar doğrultusunda hareket eden davacı açısından "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kasıtlı" davranma eyleminden söz edilemeyeceğinden, niteliği ve süresi de dikkate alındığında Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında aylıktan kesme cezası verilmesine ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” hükümlerine yer vermiştir.

Sendikamız okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmahizmetinin asli ve sürekli bir ihtiyaçolduğunu, ancak asli ve sürekli nitelikteki bir kamu hizmetinin görevlendirme yoluyla görülmesinde hukukauyarlık bulunmadığını her zaman ifade etmiştir. Haftalık 30 saat mesai tanımlanan rehber öğretmenlerin aynı nitelik ve mesaiye sahip başka bir kuruma görevlendirilmesi durumunda her iki kurumdaki görevi yarım kalmaktadır.

Sendikaya üye olma hakkı, iç hukuk ve uluslararası hukukta güvence altına alınmış bir hak olduğundan, bu hak ancak Anayasa’da belirtilen şartlarda ve Kanunla sınırlanabilir. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan görevlendirmeler ile ilgili olarak üyesi olduğu sendikanın almış olduğu eylem kararını uygulamış olması nedeniyle sendika üyesi cezalandırılamaz. Sendikamızın böyle bir eylem kararı almasının tek amacı hukuka aykırı nitelikteki görevlendirmelere karşı üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu nedenledir ki sendikamızın eylem kararını uygulayarak ikinci okul görevlendirmesini yerine getirmemiş olmak, yani bir diğer deyişle salt sendikanın eylem kararını uygulamış olmak sebebiyle sendika üyesine disiplin cezası verilemeyeceği açıktır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası her zaman üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaya, Eğitim-Öğretim kurumları çalışanlarının özlük ve ekonomik çıkarlarını gözeterek gerçek anlamda sendikacılık mücadelesi vermeye devam edecektir.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular