Okul/kurum İdarecileri İçin Taleplerimizi Resmi Olarak İstedik - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 6 Aralık 2021 Pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarında idari görev yapan müdür ve yardımcılarının yaşadığı zorluklarla ilgili

Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarında idari görev yapan müdür ve yardımcılarının yaşadığı zorluklarla ilgili, bunun yanında görev zorluğu konusunda kurum idarecilerinden gelen dönütler sonrası oluşturduğumuz talep ve öneri raporumuzu, TBMM EĞitim Komisyonu üyelerine, Mecliste Grubu Bulunan Siyasi partilerin Eğitimden sorumlu Genel Başkan yardımcılarına, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER ve İlgili Genel Müdürlüklere EĞitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak Resmi ilettik
Okul liderlerimiz, okul ve kurum müdür ve müdür yardımcılarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi, huzurlu ve daha etkin şekilde görev yapmasının sağlanması, eğitimin güçlenmesini sağlayacaktır.

EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI GENEL MERKEZİ

OKUL MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI İÇİN ÖZLÜK TALEPLERİMİZ

DURUM

Millî Eğitim Bakanlığında, 53 bin 620 resmi okul var. Bu eğitim öğretim kurumlarında binlerce okul müdürü ve müdür yardımcısı idari hizmetlerini, birçok zorlukla mücadele ederek görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar, bulundukları okullarda veya başka okullarda ilgili mevzuat çerçevesinde müdür yardımcısı veya müdür olarak görevlendirilebiliyor. Okul müdürü veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek, ek ders ödemelerinden kaynaklı farklar dışında, öğretmenlerin özlük haklarında önemli bir değişiklik yaratmamaktadır.
Okul müdürlerinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla hakkında mevzuatlarda:
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.”

Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Görevleri;

MADDE 78- (1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.
(2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.

GEREKÇELER

Bu görev yetki ve sorumlulukların dışında adını anmadığımız birçok görev ve sorumluluk okul müdürlerine verilmiştir. Okul müdürlerinin, okulda gerçekleşebilecek her türlü soruna, bir çözüm bulması, çareler üretmesi gerekmektedir. Okul müdürleri elde olan imkânlarla okulları eğitim öğretime uygun hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.
Okul müdürleri yönettiği okulun hem fiziki şartlarından ve donanımından hem de okulda yapılan eğitim ve öğretimin kalitesinden sorumludur.
Okul müdür ve müdür yardımcılarının çalışma saatlerinin saatlerindeki yoğunluk çok fazladır.
Genel olarak okul müdürleri bir yandan okullarının fiziki mekân ve donanımlarını kaliteli bir eğitim ve öğretim yapılacak duruma getirmekle diğer yandan da okullarında verilen eğitim-öğretimin kalitesini arttırmakla görevlidirler. Kısaca ifade edecek olursak okul müdürleri okullarının hem tesisini hem de eğitim-öğretimini yönetmektedirler. Bu durum okul müdürlerinin görev ve sorumluluklarını hem çeşit olarak hem de miktar olarak arttırmaktadır.

TALEPLERİMİZ

1.Okul müdürlüğü görevlendirmeler şeklinde değil, sürekli bir kadro şeklinde tanımlanmalıdır. Bu durumda müdürlük kadrosunu sürekli elinde tutacak olan müdürler daha etkin olacaklardır. Bu durumda müdürlerin özlük hakları üzerinde düzenlemeler yapılacaktır.
2. Okul müdürlerinin çalışma saatleri, şekilleri, sorumlulukları göz önünde bulundurulduğunda müdürlerimize aldıklarının çok üstünde bir ücretin verilmesi gerekmektedir.
3. Milli Eğitim camiasının Okul/Kurum Müdürlerinin haftalık ek ders saatlerinin en az 40 saat üzerinden ödenmesi, müdür yardımcılarının ek ders saatlerinin en az 30 saat şeklinde ödenmesi gerekir.
4. Destekleme ve yetiştirme kursları bazı durumlarda gün boyu devam etmektedir. Bu süre zarfında okulda bulunan müdürlere veya müdür yardımcılarına sadece iki saat ek ders ücretinin ödenmesi angaryadır. Müdür ve müdür yardımcılarına hafta sonu kurs boyunca okulda bulundukları her ders saati için ek ders ücreti ödenmesi angaryayı ortadan kaldıracaktır.
5. Destekleme ve yetiştirme kursu açılan her okuldaki müdür ve müdür yardımcılarına koşulsuz olarak ek hizmet puanı verilmelidir.
6. Halk eğitim merkezleri, öğretmenevleri ve olgunlaşma enstitülerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcılarına da mesai saatlerine uygun bir ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.
7. Okul müdürlerinin gereksiz, alan dışı, MEB uygulamaları dışındaki kutlama, program, toplantı, seminer vb. adlarla çeşitli kurum, vakıf, dernek veya kuruluşların toplantı ve gösterilerine zorla çağrılmalarının önüne geçilmelidir. Her birimin okul müdürü, sadece kendisine bağlı olduğu genel müdürlüğe ait ve de ülkemizin milli ve manevi özel gün ve bayramları dışındaki etkinliklere katılmaları konusunda zorlanmamalıdır.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları