Sözleşmeliden Kadroya Geçen Eğitim Çalışanları Kadronun Tüm Haklarından Yararlanmalıdır - Duyurular
Duyurular // 14 Nisan 2023 Cuma

Sözleşmeliyken kadroya geçecek ve geçen MEB personeline kadrolu memurların yer değiştirmeye bağlı tüm hakları verilmelidir . Eğitim Gücü Sen olarak hazırladığımız dilekçeyi üyelerimiz doldurarak kurumlarına verebilirler.

Sözleşmeliyken kadroya geçecek ve geçen MEB  personeline kadrolu memurların yer değiştirmeye bağlı tüm hakları verilmelidir. Eğitim Gücü Sen olarak hazırladığımız  dilekçeyi  üyelerimiz doldurarak kurumlarına verebilirler. Gelen cevaba göre dava açma yoluna gidilebilecektir.

26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 
sözleşmeli öğretmenlere 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde tanımlanan “memur” kadrosuna geçiş hakkı tanınmış, anılan Kanun’un Geçici 48. maddesinde “memur kadrosuna atananların, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süre ile başka yere atanamayacağı, dört yıllık sürede memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlara göre görev yerlerinin değiştirilebileceği” hükme bağlanmıştır.

Malum olduğu üzere 657 sayılı Kanunun 72 vd. maddelerinde memurların mazerete dayalı olmayan yer değişikliği işlemleri ile mazeret durumuna dayalı yer değişikliği işlemleri ayrımına gidilmiş, önem ve hassasiyet gösterilmesi gereken mazerete/özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemlerinin koşulları diğer gruptan bütünüyle ayrı tutulmuştur.

Bu hususta temel Yönetmelik olan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 12. maddesinde de “sağlık, aile birliği ve can güvenliği” mazeretleri söz konusu olduğunda, memurun bulunduğu kadroda herhangi bir hizmet süresini tamamlamak zorunda olmadığı ve “sağlık, aile birliği ve can güvenliği” atamalarının standart atama dönemlerine tabi olmadığı, kurumların özel yönetmeliklerinde de bu yönetmelik maddelerine aykırı hükümler getirilemeyeceği “hükme” bağlanmıştır.
Yine 657 sayılı Kanun ve Milli Eğitim Temel Kanunu gibi temel yasa ve kararnamelere dayalı olarak çıkarılan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” 52 ve 49. maddelerinde “isteğe bağlı yer değiştirmeler” ile “mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” ayrımı yapılmış, 52. maddede isteğe bağlı yer değiştirmelerde bulunduğu yerde 3 yıl çalışma süresi koşulu getirilmiş; mazeret ve engellik durumuna bağlı yer değiştirmelerle ilgili 49. maddede ise yukarıda aktarılan temel yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış, sadece eş durumu mazereti söz konusu olduğunda memura bulunduğu kadroda en az 1 yıl çalışmış olma koşulu getirilmiştir.

İlgi Kanun değişikliği ile 657 sayılı Kanun’a getirilen Geçici 48. madde hükmüne bakıldığında da burada sözleşmeli personelken memur kadrosuna geçirilenlerin 4 yıl süre ile başka yere atanamayacağı yönündeki hükmün; standart/olağan yer değişikliği işlemleri ile ilgili olduğu, anılan maddede mazeret/özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemleri ile ilgili bir belirleme yapılmadığı görülmektedir. Bu halde sözleşmeli personelken ilgi Kanunla 4/A memur kadrosuna geçirilenlerin mazaret/özür durumu tayinlerinde diğer 4/A memur kadrosundaki kamu görevlileri ile eşit koşullara tabi olacağı aşikardır.

Nitekim; Devlet Memurlarının özlük hakları ile ilgili ve genel olarak eşitlik ilkesini hükme bağlayan Anayasal hükümler, aynı statü ilişkisi içerisinde olanların faklı kurallara tabi tutulamayacağına dair ilke ve 657 sayılı Kanunun bütünü, bir arada değerlendirildiğinde; aile birliğinin, can güvenliğinin ve sağlık mazeretlerinin söz konusu olduğu durumlarda tayin hakkı olan 4/A kadrolu memur ile tayin hakkı olmayan 4/A kadrolu memur şeklinde bir ayrım yaratılamayacağı gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Sn. Cumhurbaşkanımız da 1 Aralık 2021 tarihinde 20. Millî Eğitim Şûrası açılış töreninde yaptığı konuşmada sözleşmeli ve kadrolu ayrımının kalkacağını, mazeret tayini haklarının kadrolularla eşitleneceğini net bir şekilde ifade etmiş, 3 Ocak 2023’te Sözleşmeliye Kadro Şöleni’nde de yine bizzat kendisi eş durumu tayin hakkı verileceğini ifade etmiş bulunmaktadır.
Mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mağduriyet yaşamamam adına, sözleşmeli personelken ilgi Kanunla 4/A memur kadrosuna geçirilenlerin mazaret/özür durumu yer değiştirme taleplerinin diğer 4/A memur kadrosundaki kamu görevlileri ile eşit koşullara tabi olmalıdır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular